Başvuru Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİ AYDINLATMA METNİDİR.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Site Turizm Ticaret İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Sürmeli Oteli (“Otel”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği:
Kişisel verileriniz, Otel olarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, oda rezervasyonlarınız ve konaklama isteklerinizin yönetilmesi bu kapsamda ödemelerin alınması ve yasal belgelerin muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması, mevcut ve ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesinin sağlanması, isteklerinizi daha iyi anlayarak kişiselleştirilmiş bir hizmet düzeni sağlanması, genel kayıt tutma işleminin yönetilmesi, misafir memnuniyet anketlerinin yapılması ve bu kapsamda ihtiyaçlarınızı karşılamak için hizmetlerimizin uyarlanması, konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında misafirlerle olan ilişkilerimizin yönetilmesi, Otel’e ait lokasyonlardagüvenliğin sağlanması, istatistiki raporlamaların gerçekleştirilmesi, misafirlerin profillerinin belirlenmesi amaçlarıyla Otel tarafından işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Kişisel verileriniz, size sağlanacak hizmetlerin tam ve zamanında sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, veri güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, Otel adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ve kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarla gerektiği ölçüde Otel tarafından paylaşılacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Otel tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Otel tarafından sunulan hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunabilmesi ve bu kapsamda Otel’in hukuki yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilmekte ve bu hukuki sebeple edinilen kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortam da dahil olmak üzere kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan diğer çeşitli toplama yöntemleri ile toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Otel’e başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Otel’in “http://www.surmelihotels.com/” alan adlı internet sitesinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Prof. Dr. Bülent Tercan Sok. No:3 Gayrettepe/İstanbul- Türkiye” adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Otel tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Otel için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

110.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca; veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahipleri tarafından Otel’e daha önce bildirilen ve Otel’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Otel’e iletir.

210.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Otel tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.